NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Ủy ban Kiểm tra In trang
17/08/2019 04:42 CH

Tập thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Dương
Tập thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Dương

I. THÔNG TIN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

  • Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Dương.
  • Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnhLâm Đồng.
  • Điện thoại: 02633.839394
  • Email: ubktlacduong@lamdong.gov.vn

II. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

Họ và Tên: Bùi Quốc Huân
Chức vụ: Chủ nhiệm
Điện thoại: 0979779797

Họ và Tên: Nguyễn Văn Huynh
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
Điện thoại: 0813920299

Họ và Tên: Phạm Thế Toàn
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
Điện thoại: 0965041377

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (sau đây gọi tắt là Huyện ủy), thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2. UBKT Huyện ủy do Huyện ủy bầu gồm một số đồng chí trong Huyện ủy và một số đồng chí ngoài Huyện ủy. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy do Huyện ủy bầu trong số các thành viên UBKT Huyện ủy, các Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy do UBKT Huyện ủy bầu ra trong số các thành viên UBKT Huyện ủy.

Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm là tập thể thường trực UBKT Huyện ủy, UBKT Huyện ủy phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm thường trực.

3. Thành viên UBKT Huyện ủy khi có Quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến cơ quan khác không liên quan thì thôi tham gia UBKT đương nhiệm và báo cáo với UBKT Tỉnh ủy, Huyện ủy tại kì họp gần nhất.

4. Tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT Huyện ủy do Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giam sát của Huyện ủy để Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kì hàng năm; chủ trì phối hợi với cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện do Điều lệ Đảng quy định.

2.1. Kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra giáp sát hoạt động của UBKT các Đảng ủy.

2.2. Giám sát mọi đảng viên trong Đảng bộ huyện (kể cả đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy) và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, lối sống và nội dung khác theo quy định của Đảng.

2.3. Giải quyết tố cáo đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý. UBKT Huyện ủy không xem xét, giải quyết những đơn tố cáo dấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.

2.4. Giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

2.5. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cung cấp.

2.6. UBKT Huyện ủy Quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cơ sở và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhưng không phải là Huyện ủy viên; quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoặc cán bộ thuộc diện Đảng ủy cơ sở quản lý nhưng không phải là Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở hay cán bộ do Huyện ủy quản lý.

2.7. Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhưng không phải là Huyện ủy viên khi bị tạm giam, truy tố; Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp khi bị khởi tố.

2.8. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trái với thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2.9. Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức, cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp mang tính chất bia đặt, vu cáo, có dụng ý xấu.

3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

4. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì UBKT Huyện ủy được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó. Nếu không thực hiện thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật trong Đảng, UBKT Huyện ủy đề nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên. Nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì UBKT Huyện ủy báo cáo lên Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Tỉnh ủy giải quyết và kiến nghị xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân đó.

5. Phối hợp với các Ban của Huyện ủy giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo điều 30 Điều lệ Đảng)

6. Tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy:

6.1. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế, Kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

6.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thồng nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

6.3. Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

6.4. Hướng dẫn và kiểm tra các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

6.5. Xây dựng nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát và trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

6.6. Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

6.7. Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về thi hành luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật theo quy trình, quy định của Đảng; theo dỏi , đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

6.8. Tham mưu một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc Huyện ủy quản lý.

7. Trên cơ sở quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế được duyệt của cơ quan UBKT Huyện ủy và hướng dẫn của UBKT cấp trên, UBKT Huyện ủy chủ động bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy cụ thể quy định chế độ làm việc của cơ quan UBKT Huyện ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn UBKT các Đảng ủy về số lượng, tổ chức bộ máy UBKT; UBKT Huyện ủy có thể trưng tập một số cán bộ, chuyên viên thuộc các phòng ban của huyện khi cần thiết.

8. phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

9. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan có liên quan giúp Huyện ủy giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa X và Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy.

-----o0o-----

Lượt xem: 5.648
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004280109
  •  Đang online: 127
  •  Trong tuần: 25.003
  •  Trong tháng: 158.881
  •  Trong năm: 884.022