NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Đoàn kết thi đua vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra In trang
02/05/2024 07:42 SA

Dự kiến vào tháng 8 tới đây sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần tích cực, trách nhiệm, các địa phương, đơn vị đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2023
Trên tinh thần tích cực, trách nhiệm, các địa phương, đơn vị đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2023

Hiện nay, ở khắp các địa phương trong tỉnh, dưới sự phát động thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực hoàn tất các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Theo đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, 5 năm qua, trong bối cảnh thế giới, đất nước và địa phương có những thuận lợi và khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, quyết tâm xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước.

5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố. Nhìn chung, các giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đoàn kết, vững tin vào công cuộc đổi mới của đất nước và địa phương, không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Trong lần 2 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho Dự thảo báo cáo chính trị, cơ bản đại diện các tổ chức thành viên, các chức sắc tôn giáo, đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đều đồng thuận với đánh giá chung về tình hình tư tưởng Nhân dân như: Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước ta sau gần 40 năm đổi mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành của Nhà nước và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đã thực sự làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ Việt Nam đã khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước hình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, nhất là xảy ra đại dịch COVID-19, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc giải thể, tình trạng thiếu việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, đạo đức xã hội có mặt bị xuống cấp...

Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật là: ban hành Đề án Xây dựng và nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024, với các nội dung, tiêu chí phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong toàn tỉnh cũng như ở từng khu dân cư.

Để đạt tiêu chí mà Nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kịp thời ban hành chỉ thị để lãnh đạo thực hiện. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương, cơ sở, khu dân cư và các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh. Nhờ đó, đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu do Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2023 cụ thể có 100% huyện, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu xây dựng Khu dân cư tiêu biểu và Khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2024 (có trên 50% "Khu dân cư tiêu biểu", trong đó có trên 30% "Khu dân cư kiểu mẫu", chỉ tiêu này đã đạt và vượt kế hoạch). 100% huyện, thành phố vận động đạt và vượt chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn quỹ khác do Mặt trận quản lý, chỉ tiêu này cũng đạt và vượt kế hoạch.

Mỗi huyện, thành phố tổ chức được ít nhất 2 nội dung giám sát chuyên đề, ít nhất 1 nội dung phản biện xã hội, phối hợp tổ chức ít nhất 1 diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại biểu nhân dân; cấp xã tổ chức được ít nhất 1 nội dung giám sát, ít nhất 1 diễn đàn đối thoại và tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ tiêu này cũng đạt, một số huyện còn vượt yêu cầu đề ra. 100% huyện, thành phố có kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều nhận định: Năm 2023, với tinh thần "Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI", Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã bám sát hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Theo NGUYỆT THU/baolamdong.vn)

Lượt xem: 54
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004279938
  •  Đang online: 102
  •  Trong tuần: 24.832
  •  Trong tháng: 158.710
  •  Trong năm: 883.851