NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Phản bác quan điểm cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn khả năng lãnh đạo đất nước In trang
18/01/2023 09:15 SA

Trước và sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, nhất là dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), các thế lực thù địch lại tiếp tục đẩy mạnh việc công kích, xuyên tạc trên nhiều phương tiện truyền thông: Internet, các mạng xã hội. Chúng tiếp tục rêu rao, lặp đi lặp lại luận điệu cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước trong bối cảnh thế giới bùng nổ thông tin, cách mạng công nghệ lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ và có nhiều bất ổn về chính trị, có xu hướng dân chủ hóa ngày càng được coi trọng…

.
.

Từ thực tiễn cách mạng nước Nga, V.I. Lênin đã khẳng định: “Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể lãnh đạo được giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh kiên quyết nhất và thẳng tay nhất chống lại tất cả mọi lực lượng của chủ nghĩa tư bản và chỉ có Đảng Cộng sản - đội quân tiên phong của giai cấp công nhân mới lãnh đạo được đất nước”. V.I. Lênin cũng nhấn mạnh rằng: “Đảng Cộng sản phải giữ vai trò duy nhất lãnh đạo Nhà nước, xã hội, là người định hướng sự phát triển tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Về nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo, đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Người nói: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức ưu tú nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân và cả dân tộc Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đảng một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc, được nhân dân, dân tộc thừa nhận là đội tiên phong của mình. Mục đích hoạt động, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được Bác Hồ chỉ dạy: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”; là “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”; xây dựng một xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, xã hội luôn ổn định, phát triển, đời sống nhân dân thường xuyên cải thiện… Với bản chất, mục tiêu, đường lối như vậy thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là chính đáng duy nhất lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam tiến tới cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thực tế lịch sử 93 năm qua ở Việt Nam và trên thế giới đã chứng minh tính tất yếu khách quan vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn của tiến trình cách mạng Việt Nam. Không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được vai trò này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi luận điểm nhằm hạ thấp hoặc muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam đều trái với điều kiện thực tế của nước ta. Sự cần phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải tự nhiên mà có, nó là tất yếu của lịch sử và mang bản sắc Việt Nam. Đây chính là vấn đề vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù về vấn đề đảng chính trị trong thời đại ngày nay, mà không ít người bất chấp lịch sử và khoa học, ra sức kỳ thị, cố tình bài xích. Họ cố không hiểu rằng, nó được quy định bởi sự chọn và đào thải của lịch sử Việt Nam qua trường kỳ chống ách thực dân nô dịch và chế độ phong kiến, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập quốc gia; cũng chính là quy luật hiển nhiên trong đời sống chính trị thế giới.

Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ủy quyền cho Đảng lãnh đạo, nên nó gắn bó như tự nhiên, chặt chẽ với Đảng và Nhà nước, là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước, là nền tảng chính trị, xã hội quốc gia. Nhìn lại lịch sử, trong thời kỳ giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của công nhân do một số tổ chức được thành lập ở trong nước, lãnh đạo và dẫn dắt, đã có những phong trào cứu nước, giải phóng dân tộc của một số hội, đoàn thể, đảng phái khác như Duy Tân hội, Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân đảng… Tuy nhiên, những tổ chức, đảng phái này do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do đường lối, mục tiêu của tổ chức, đảng phái đó không phù hợp với xu thế phát triển của dân tộc, thời đại, không quy tụ, tập hợp được quần chúng nhân dân… nên đã không thể lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, là ý nguyện và là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã giành những thắng lợi, những thành tựu to lớn, vẻ vang, có ý nghĩa lịch sử. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 lịch sử, lật đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên những chiến thắng vang dội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển đất nước, với đường lối đổi mới đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả nước từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành nước đang phát triển năng động, sáng tạo, đem lại đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tăng, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh mới hiện nay với nhiều thách thức, khó khăn trong nước và quốc tế càng khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam có điều kiện để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo ra môi trường ổn định; quy tụ, tập hợp được các giai cấp, tầng lớp; tập trung huy động được các nguồn lực cho phát triển đất nước; thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nâng cao đời sống nhân dân...

Như vậy, cả lý luận và thực tiễn lịch sử đã chứng minh và khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát triển, bắt kịp xu hướng của thời đại. Những quan điểm sai lầm, suy diễn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước là quan điểm phản động, sai trái, không có cơ sở cả lý luận và thực tiễn.

(theo Lê Trúc Vinh/soctrang.dcs.vn)

Lượt xem: 424
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004279680
  •  Đang online: 111
  •  Trong tuần: 24.574
  •  Trong tháng: 158.452
  •  Trong năm: 883.593