NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “diễn biến hoà bình (DBHB)” có hiệu quả In trang
11/04/2023 09:08 SA

Đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa dân tộc ta thoát khỏi nước nghèo trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, tốc độ tăng trưởng GDP nằm trong nhóm cao hàng đầu thế giới; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững; vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; chưa bao giờ tiềm năng, vị thế của đất nước cao như hiện nay.

Tuy nhiên đất nước cũng đang đứng trước những nguy cơ, thách thức hết sức to lớn, trong đó có nguy cơ “DBHB”, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và các biểu hiện của "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trong nội bộ ta; những nguy cơ này nếu không giải quyết có hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những điểm mới trong nhiệm vụ phòng chống “DBHB” trong giai đoạn hiện nay

- Phòng chống “DBHB” trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện... dẫn đến có sự tác động cả mặt tích cực và tiêu cực vào nước ta.

- Phòng chống “DBHB” trong khi Việt Nam có quan hệ đối tác, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn, các nước đã từng xâm lược đất nước ta. Đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “DBHB” chống phá nước ta.

- Phòng chống “DBHB” trong khi nội bộ ta có một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Đây là mảnh đất tốt để “DBHB” tiến công vào chế độ ta, chuyển hoá thành tự diễn biến.

- Phòng chống “DBHB” trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện âm mưu độc chiếm biển Đông, thường xuyên hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo nhiều nước trong khu vực trong đó có nước ta. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để kích động chia rẽ, gây đối đầu giữa hai nước.

- Phòng chống “DBHB” trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển; mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, dẫn tới nguy cơ đối đầu chính trị, kinh tế, xung đột vũ trang, đẩy các nước nhỏ tới sự chọn phe, dễ dẫn đến mất độc lập tự chủ.

Nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng

- Các nhà tư tưởng lý luận của CNTB, của các tổ chức chống Cộng trên thế giới và chống chế độ XHCN ở Việt Nam từ nước ngoài.

- Lực lượng chống Cộng cực đoan người Việt ở nước ngoài, móc nối, kết hợp với số cơ hội bất mãn ở trong nước đẩy mạnh tuyên truyền chống phá đất nước.

- Các phần tử cơ hội, bất mãn trong nước với tư cách cá nhân hay đã nhen nhóm hình thành tổ chức trong đó có một số cán bộ trung cao cấp đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển hoá, tự diễn biến…số người này tuy không khó nhận diện song đấu tranh hết sức phức tạp.

Để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả thì việc nhận diện các loại quan điểm sai trái, thù địch mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

* Phân theo tính chất, mức độ

- Quan điểm sai trái, đó là những quan điểm chưa đến mức thù địch song thể hiện cách nói, cách viết trái với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trái với Học thuyết Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc, bóp méo lịch sử đất nước, nhất là lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thường những quan điểm này nẩy sinh từ trong nội bộ của ta.

- Quan điểm thù địch, đó là những quan điểm cố tình phủ nhận Học thuyết Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường đi lên CNXH; phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành quả cách mạng, cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; ca ngợi một chiều CNTB, đòi xoá bỏ chế độ XHCN của nước ta... Thường những quan điểm này bộc lộ từ các tổ chức phản động, các thế lực thù địch, lực lượng cơ hội chính trị, trở cờ chống phá chế độ.

* Phân loại theo nội dung

1. Những quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng với các biểu hiện rất đa dạng

Trước hết, các thế lực thù địch tập trung tấn công vào những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, một mặt thừa nhận sự đúng đắn của học thuyết song chỉ đúng đắn trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí. Còn hiện nay, nhân loại đã chuyển sang cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, kinh tế số,...vì vậy hiện nay chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại mới.

2. Quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Biểu hiện của loại này cũng đa dạng như cho rằng sự ra đời của Đảng là sai lầm; đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo xã hội, đòi đa nguyên, đa đảng; cho kinh tế thị trường không thể đi cùng định hướng XHCN; cho rằng sự lựa chọn đi lên CNXH bỏ qua CNTB là trái với quy luật, v.v.. Những người có quan điểm này thường là những người gắn bó mật thiết với chế độ cũ; cùng một số kẻ bất mãn trở cờ cố tìm ra con đường khác để biện minh cho sự phản bội lý tưởng của chúng. Chính những kẻ như vậy là những kẻ đã bán rẻ lợi ích dân tộc, làm tay sai cho ngoại bang; chúng là những người đã phản bội lại lý tưởng mà chúng đã đi theo. Thực tiễn đất nước tuy còn nhiều khiếm khuyết song những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội và vị thế uy tín của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế, sự nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... những thành tựu đã đạt được đã nói lên tính đúng đắn của đường lối, cương lĩnh cách mạng của Đảng.

3. Quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng

Loại quan điểm này thường xuyên xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc; phủ nhận lịch sử cách mạng, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và Nhân dân ta là sai lầm, gây đổ máu, hy sinh không cần thiết; phủ nhận những thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân ta đã giành được. Hiện nay, những kẻ chống lại lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam tìm mọi cách và bằng mọi thủ đoạn nhằm xuyên tạc, bóp méo, đổi trắng thay đen, “thay đổi lịch sử dân tộc”, gây nghi ngờ không rõ về lịch sử của Đảng, của dân tộc, lịch sử cách mạng. Loại ý kiến về xét lại lịch sử rất khó nhận ra, chúng đánh tráo vấn đề, đánh tráo khái niệm, tên gọi để đồng nhất chiến tranh giành độc lập dân tộc với chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc; biến cuộc chiến tranh chống xâm lược thành nội chiến, thành huynh đệ tương tàn, chính danh hoá chế độ tay sai bán nước, biến kẻ xâm lược thành người đi khái hoá văn minh, biến những người đã từng tích cực tham gia làm tay sai cho đế quốc, thực dân xâm lược thành những người yêu nước.

4. Quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cá nhân lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng

Loại quan điểm này đã xuyên tạc, xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh; bôi đen lý lịch, đời tư của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng; đổi trắng thay đen, tung hỏa mù gây nghi ngờ trong dư luận về phẩm chất đạo đức, năng lực và lý lịch gia đình; gây chia rẽ nội bộ trong Đảng. Đặc biệt, loại quan điểm này cùng với quan điểm xét lại lịch sử, tung hỏa mù làm cho thế hệ trẻ ít hiểu biết và đông đảo quần chúng nhân dân không có thông tin, hiền lành, chất phác dễ tin và dễ bị lừa bởi những thông tin mập mờ không rõ. Mục đích của loại quan điểm này là gây nghi ngờ, làm giảm sút niềm tin về lãnh tụ Hồ Chí Minh, về uy tín của cá nhân các đồng chí lãnh đạo trong nhân dân. Từ hạ thấp uy tín cá nhân để làm suy giảm niềm tín vào Đảng. Loại quan điểm này thường lợi dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội tung tin giả, nữa giả nữa thật... hết sức thâm độc.

5. Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng

Loại quan điểm này luôn lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta; lợi dụng tình trạng có một số đảng viên có chức quyền tham nhũng, quan liêu để qua đó quy chụp từ hiện tượng thành bản chất của Đảng, cho Đảng ta là quan liêu, tham nhũng, xa dân, không vì lợi ích của Nhân dân; gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Thậm chí, còn núp dưới danh nghĩa bảo vệ CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lên án Đảng, Nhà nước ta xa rời hệ tư tưởng, xa rời con đường đi lên CNXH. Cũng có loại ý kiến lợi dụng việc phát biểu của cá nhân đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý nào đó chưa chặt chẽ chúng cắt, ghép, trích dẫn không đầy đủ tung lên mạng xã hội với dụng ý phê phán Đảng ta xa rời con đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn, qua đó hạ uy tín của Đảng ta.

6. Ca ngợi chủ nghĩa tư bản với những giá trị khác nhau khẳng định CNTB là xã hội tốt đẹp nhất không thể thay thế

Loại quan điểm này lấy CNTB làm mục đích tối thượng, ca ngợi các nước đi theo con đường TBCN; ca ngợi tự do, dân chủ phương Tây; ca ngợi mô hình CNXH dân chủ; ca ngợi giá trị, đề cao, cổ suý cho lối sống thực dụng, hưởng thụ hướng lái lớp trẻ theo “giấc mơ Mỹ”, “hướng về miền đất hứa”...; phủ nhận những giá trị, những thành tựu của CNXH hiện thực; thông tin sai lệch, không đúng về thực tế Cuba, Triều Tiên…; ca ngợi con đường phát triển TBCN hoặc phi XHCN ... Qua đó, gián tiếp phủ định CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Từ những nhận diện trên, có thể thấy, các quan điểm sai trái, thù địch rất tinh vi, đa dạng và hết sức thâm độc. Các loại ý kiến này có mối liên hệ và cùng mục tiêu chung là gây hoài nghi, làm giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN; chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Muốn đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch này một cách hiệu quả cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự nhạy bén trong phát hiện, nhận dạng; từ đó phải kiên trì, bình tĩnh, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, hình thức song cần quán triệt tốt một số nguyên tắc cơ bản sau:

Một là, đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giữ vững tính Đảng, tính định hướng XHCN trong đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, phân biệt rõ quan điểm thù địch, quan điểm sai trái và xem xét chúng thuộc lực lượng nào, nội dung nào? Trên cơ sở đó có các phương pháp đấu tranh cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Đối với các quan điểm thù địch, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống lại, bác bỏ toàn diện, triệt để trên nhiều phương diện lý luận, pháp lý, lịch sử, khoa học, thực tiễn. Phân biệt những quan điểm sai trái do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ với những quan điểm sai trái do cố ý, cố tình để có phương thức đấu tranh phù hợp.

Ba là, vận dụng uyển chuyển nguyên tắc khách quan, khoa học, lịch sử trong đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, quán triệt nguyên tắc dân chủ, cầu thị, nhân văn trong đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch; tránh áp đặt chủ quan, vội vàng chụp mũ cho những ý kiến phản biện khoa học, có ý thức trách nhiệm, xây dựng... đẩy đồng chí mình, đồng đội mình rời xa tổ chức hoặc ngược lại.

Các nguyên tắc cơ bản trên phải được quán triệt, thực hiện một cách triệt để, đồng bộ song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; cũng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và trong công việc. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Có như vậy thì việc nhận diện và đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch mới hiệu quả, thiết thực.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một việc làm thường xuyên, liên tục; là một trong những nhiệm vụ của phòng chống “DBHB”; cần nhận rõ đây là cuộc đấu tranh ai thắng ai giữa hai con đường XHCN và TBCN; do đó phải có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và vận động toàn dân tham gia. Điều quan trọng nhất là phải nhận thức rõ Âm mưu chống phá của CNĐQ và các thế lực thù địch hết sức thâm độc, mục tiêu xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta là nhất quán... từ đó cần đề cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, nhạy bén phát hiện để từ đó có chủ trương, biện pháp, cách làm mang lại hiệu quả thực sự, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại Chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng nước ta.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyên Cục trưởng Cục tuyên huấn,Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguồn: dangbodanang.vn

Lượt xem: 472
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425688
  •  Đang online: 65
  •  Trong tuần: 40.592
  •  Trong tháng: 93.896
  •  Trong năm: 1.029.601